<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Lumphun Provincial Employment Office. . . . STAT
< ปิดหน้าต่างนี้ >

Lumphun Provincial Employment Office.

งานจัดหางานในประเทศ

Lumphun Provincial Employment Office.

งานจัดหางานต่างประเทศ

Lumphun Provincial Employment Office.

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวถูกกฏหมาย

Lumphun Provincial Employment Office.

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวผิดกฏหมาย