:..    ..:

 

ความเป็นมา....
            สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มเปิด ดำเนินการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดลำพูน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงาน จัดหางานจังหวัดลำพูน ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงแรงงาน


              สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ปัจจุบันตั้งอยู่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5352 5543-4และ 0 5353 7701  สื่อสารมหาดไทย 27947
website : http://lpn.doe.go.th  e-mail : lpn@doe.go.th


                สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีข้าราชการ จำนวน 6 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
จ้างเหมา 7 คน จัดหางานจังหวัดลำพูน ปัจจุบันชื่อ นายคมสัน พัวศรีพันธุ์

 

แผนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานภายในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางาน ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th facebook : www.facebook.com/lpndoe