แบบฟอร์ม
file pdf

กระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน
   1. คู่มือสำหรับประชาชน 46 กระบวนงาน 

 
   ตท.1  คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 ( ตท.2 เดิม)
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ( ตท.3 เดิม)
   แบบใบแนบ ตท.3
   มาตรา 11 คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน - ภายหลังจากการยื่น ตท.3 แล้วได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ทำงาน
   ตท.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25  (ตท.6 เดิม)
   ตท.5  คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (ตท.5  เดิม)
   ตท.6  คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
          1. กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
          2. กรณี
  - เพิ่ม/ เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการ เดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
  - การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.8  แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตาม มาตรา 12
   ตท.10  แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
   แบบฟอร์มใบรับรองประวัติ
   แบบคำร้องขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
   แบบหนังสือมอบอำนาจ
   แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
  คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาทำงาน
  รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต ( BOI ,  การนิคม)
  แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
  แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
  ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
  ความผิดที่จะดำเนินคดีแก้คนต่างด้าว  นายจ้าง  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
   แบบ ตท.7 (ขอรับ/ต่อใบอนุญาตทำงาน เพิ่มพื้นที่การทำงาน)
   แบบ ตท.10
   หนังสือรับรองการจ้าง
   ใบรับรองประวัติ
   แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่การทำงาน
   โครงการสำรวจประวัติผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(กรมการปกครอง)
   ใบรับรองแพทย์
 
 
 
   แบบ ตท.8 (ขอรับ/ต่ออายุ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่การทำงาน)
   แบบ ตท.10
   หนังสือรับรองการจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
 
   แบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควต้า)
   แบบ ตท.2 (ขอรับ/ต่อายุ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่การทำงาน)
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน /การขอรับ ใบอนุญาตทำงาน /การขอเปลี่ยนการทำงาน หรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน /การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน
แทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา)
   สัญญาจ้าง (กรณี ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ)
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   แบบฟอร์มเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
   
 
   แบบลงทะเบียนคนหางาน
   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
   แบบขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
   แบบฟอร์มการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
   หนังสือรับรองผลการติดต่อสมัครงาน
   แบบแจ้งการได้งานทำ
   แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
   แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง (คนพิการ)
   แบบสำรวจความต้องการจ้างแรงงาน บุคคลบนพื้นที่สูง
   แบบแจ้งตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน 
   แบบแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน
   ใบลงทะเบียนคัดรายชื่อผู้สมัครงาน  
   หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจมากกว่า 1 คน  
   หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียว  

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิมาตรา 35 (ผู้พิการ)
   1. แบบแจ้งขอใช้สิทธิมาตรา 35 ( หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) 

   2. สัญญาจ้างเหมาแรงงาน  
   3. สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ  
   4. แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)  
 
 
   แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน(จง.46)
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง(จง.47)เกิน 45 วัน
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง(จง.47)ไม่เเกิน 45 วัน
   แบบสัญญาฝึกงานในต่างประเทศ
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน
   แบบคำขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ(จง.44)
  แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)
   
   หนังสือยืนยันความรับผิดชอบในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในประเทศญึ่ปุ่น
   หนังสือยินยอมของผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น
   
 
  แบบขึ้นทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม.
   

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานภายในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางาน ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th facebook : www.facebook.com/lpndoe