++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ++ **ผู้สูงอายุสามารถหางานผ่านเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุที่ (คลิกที่นี่) http://doe.go.th/elderly **สจจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน(ครั้งแรก)สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้ด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ (คลิกที่นี่) http://empui.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนฯ รายเก่า ให้ไปใช้บริการ ณ สจจ.ลำพูน ได้เช่นเดิมจนกว่าจะครบ

ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (คลิก) http://empui.doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
   ข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานนวด จำนวน 38 อัตรา (11/06/2561)
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย (11/06/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา (01/06/2561)
ประกาศ รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Fling Stewardess จำนวน 40 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited รับเฉพาะเพศหญิง (EPS)(22/05/2561)
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)(17/05/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM CO.,LTD ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (20/04/2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 22 (18/04/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี (10/04/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd (05/04/2561)
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพศชาย (06/03/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา (06/03/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 17 คน ช่างประกอบ จำนวน 8 คน (15/02/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศไต้หวันกับนายจ้าง Tripod Technolagy Corporation ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า(PCB) จำนว 20 คน (15/02/2561)
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd.(24/01/2561)
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)(19/01/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบรืษัท BEA Therapy Sdn. Bhd(12/01/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(12/01/2561)
อัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำประเทศต่างๆและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (06/11/2560)
กรมการจัดหางานระงับจัดส่งแรงงานไทยไปลิเบียและอิรักในทุกกรณี
คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ระวังโดนหลอก! ไปทำงานเกาหลีใต้ สูญเงินเป็นแสน


 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
   ข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างด้าว
ชอเชิญ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติ การตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอณาจักร การตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ประกันสังคม) และการอนุญาตทำงาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป *ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หรือโทร 05352 5543 - 4
จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู (ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2561) และกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (มีใบจับคู่)
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนม่าทุกแห่ง จะปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเมียนมา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
ประกาศใช้ พระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
ประกาศกรมการจัดหางาน "การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว"
กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเดือนสิงหาคม


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-525543 ต่อ 520 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525543 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe