++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ++ **ผู้สูงอายุสามารถหางานผ่านเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุที่ (คลิกที่นี่) http://smartjob.doe.go.th/JSK/Employee/register?t= **สจจ.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน(ครั้งแรก)สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้ด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ (คลิกที่นี่) https://empui.doe.go.th/auth/index ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนฯ รายเก่า ให้ไปใช้บริการ ณ สจจ.ลำพูน ได้เช่นเดิมจนกว่าจะครบ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
   ข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างประเทศ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 3 (พนักงานนวด) (12/09/2561)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation(23/08/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 (23/08/2561)
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand – Israel Cooperation on Placement of Workers: TIC” ครั้งที่ 13 (17/08/2561)
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ (14/08/2561)
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3 เพศชาย (10/08/2561)
ประกาศ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 23 สำหรับคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีครั้ง (07/08/2561)
- เตือนภัยการหลอลวงคนหางานในอิเทอร์เน็ต (13/07/2561)
- แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี (13/07/2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี่ 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี (13/07/2561)
- รับบสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)จำนวน 30 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Korean Airlines.Co.,Ltd (28/06/2561)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี (28/06/2561)
- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ ตำแหน่งผู้ประกอบอาหาร จำนวน 1 คน (28/06/2561)
- ประกาศ รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานนวด จำนวน 38 อัตรา (11/06/2561)
- รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย (11/06/2561)
- รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา (01/06/2561)
- ประกาศ รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Fling Stewardess จำนวน 40 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited รับเฉพาะเพศหญิง (EPS)(22/05/2561)
- รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)(17/05/2561)
- อัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำประเทศต่างๆและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (06/11/2560)
กรมการจัดหางานระงับจัดส่งแรงงานไทยไปลิเบียและอิรักในทุกกรณี
- คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
- ระวังโดนหลอก! ไปทำงานเกาหลีใต้ สูญเงินเป็นแสน


 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
   ข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างด้าว
เจ้าเมืองลำพูนเตือน! จ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต/ทำงานห้าม มีโทษสูง
- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ชอเชิญ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติ การตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอณาจักร การตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ประกันสังคม) และการอนุญาตทำงาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป *ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หรือโทร 05352 5543 - 4
- จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู (ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2561) และกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (มีใบจับคู่)
- ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนม่าทุกแห่ง จะปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเมียนมา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
- ประกาศใช้ พระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
- ประกาศกรมการจัดหางาน "การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว"
- กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
- ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
- คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเดือนสิงหาคม


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-525543 ต่อ 520 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525543 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe