:..    ..:
:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

       
2555
2554
ฉบับที่ 12  ปี 2555  ประจำเดือน ธันวาคม  2555
ฉบับที่ 12   ปี 2554  ประจำเดือน  ธันวาคม   2554
ฉบับที่ 11  ปี 2555  ประจำเดือน  พฤษจิกายน  2555
ฉบับที่ 11   ปี 2554  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2554
ฉบับที่ 10  ปี 2555  ประจำเดือน  ตุลาคม   2555
ฉบับที่ 10   ปี 2554  ประจำเดือน  ตุลาคม   2554
ฉบับที่ 9   ปี 2555  ประจำเดือน  กันยายน   2555
ฉบับที่ 9   ปี 2554  ประจำเดือน  กันยายน   2554
ฉบับที่ 8  ปี 2555  ประจำเดือน  สิงหาคม   2555
ฉบับที่ 8   ปี 2554  ประจำเดือน  สิงหาคม  2554
ฉบับที่ 7   ปี 2555  ประจำเดือน  กรกฎาคม   2555
ฉบับที่ 7   ปี 2554  ประจำเดือน  กรกฎาคม   2554
ฉบับที่ 6   ปี 2555  ประจำเดือน  มิถุนายน   2555
ฉบับที่ 6   ปี 2554  ประจำเดือน  มิถุนายน  2554
ฉบับที่ 5   ปี 2555  ประจำเดือน  พฤษภาคม   2555
ฉบับที่ 5   ปี 2554  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2554
ฉบับที่ 4   ปี 2555  ประจำเดือน  เมษายน   2555
ฉบับที่ 4   ปี 2554  ประจำเดือน  เมษายน  2554
ฉบับที่ 3   ปี 2555  ประจำเดือน  มีนาคม  2555
ฉบับที่ 3   ปี 2554  ประจำเดือน  มีนาคม  2554
ฉบับที่ 2   ปี 2555  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   2555
ฉบับที่ 2   ปี 2554  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2554
ฉบับที่ 1   ปี 2555  ประจำเดือน  มกราคม  2555
ฉบับที่ 1  ปี 2554  ประจำเดือน  มกราคม  2554
       
2553
2552
ฉบับที่ 11   ปี 2553  ประจำเดือน  ธันวาคม   2553
ฉบับที่ 11 ปี 2552 ประจำเดือน ธันวาคม  2552
ฉบับที่ 10   ปี 2553  ประจำเดือน  พฤศจิกายน   2553
ฉบับที่ 10 ปี 2552 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ฉบับที่ 9   ปี 2553  ประจำเดือน  ตุลาคม   2553
ฉบับที่ 9 ปี 2552 ประจำเดือน ตุลาคม 2552
ฉบับที่ 8   ปี 2553  ประจำเดือน  กันยายน  2553
ฉบับที่ 8 ปี 2552 ประจำเดือน กันยายน 2552
ฉบับที่ 7   ปี 2553  ประจำเดือน  สิงหาคม   2553
ฉบับที่ 7 ปี 2552 ประจำเดือน สิงหาคม 2552
ฉบับที่ 6   ปี 2553  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2553
ฉบับที่ 6 ปี 2552 ประจำเดือน กรกฎาคม 2552
ฉบับที่ 5   ปี 2553  ประจำเดือน  มิถุนายน   2553
ฉบับที่ 5 ปี 2552 ประจำเดือน มิถุึนายน 2552
ฉบับที่ 4  ปี 2553  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2553
ฉบับที่ 4 ปี 2552 ประจำเดือน พฤษภาคม 2552
ฉบับที่ 3   ปี 2553  ประจำเดือน  เมษายน   2553
ฉบับที่ 3 ปี 2552 ประจำเดือน เมษายน 2552
ฉบับที่ 2   ปี 2553  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   2553
ฉบับที่ 2 ปี 2552 ประจำเดือน มีนาคม 2552
ฉบับที่ 1  ปี 2553  ประจำเดือน  มกราคม  2553
ฉบับที่ 1 ปี 2552 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
 

 

 

   

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpndoe@gmail.com