ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 6070  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
14/2/2561
พนักงาน Resin - Enamel
2

ม.3 ขึ้นไป

สาขา

เพศไม่จำกัด วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขี้นไป มีอายุตั้งแต่ 21 ปี ถึง 45 ปี สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีประสบการณ์ด้านจิวเวลรี่ ด้านงาน Resin - Enamel 1 ปีขึ้นไป ค่าน้ำมัน อาหาร เบี้ยขยัน และ โบนัสประจำปี เพศไม่จำกัด อายุ21-45 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร์-ศุกร์
14/2/2561
ช่างชุบ (เครื่องประดับ)
2

ม.3 ขึ้นไป

สาขา-

คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี -มีประสบการณ์ ชุบทอง 14K,18K อย่างน้อย 7 ปีขึ้น -ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ: 1.ค่าอาหาร 2.ค่าพาหนะ 3.เบี้ยขยัน 4.ประกันสังคม เพศไม่จำกัด อายุอายุไม่เกิน 40 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.
31 มีนาคม 2561
14/2/2561
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป)
1

ป.ตรี

สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่กี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน: 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3/ 7.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย วิธีการสมัคร -ยื่นใบสัครด้วยตนเอง -ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail: preechaya@utopia-diamonds.com เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.
31 มีนาคม 2561
14/2/2561
เจ้าหน้าที่วิศวกรโครงการ**สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะฯ**
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรม , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ทำงานกับ สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะ และอุตสหกรรมสนับสนุนไทย 2. สามารถอ่านแบบ และใช้โปรแกรม CAD ได้ 3. สามารถทำงานพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงได้ 4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรฯ ** สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณพรรธิพา 094-3619636 *** หรือโทร 053-525021-4 ต่อฝ่ายบุคคลเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ระยะเวลาทำงาน
28/2/2561
13/2/2561
Bom&Spec Staff
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

1.สนับสนุน และแนะนำ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำเอกสาร Spec ตาม Tech pack และรายละเอียดของงาน ที่Sales รับมาจากลูกค้า 3.จัดทำเอกสารใบงาน Cutting List & Specs ตาม Order ที่ Issue จาก Sales 4.ตรวจเช็คความถูกต้องของ Spec กับงานทุกๆ ตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว 5.รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของงานตัวอย่างในแต่ละสไตล์ และคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม 6.ตรวจเช็คความถูกต้องของ Bom & Spec เพื่อส่งมอบงาน 7. จัดเก็บตัวอย่างงานเพศไม่จำกัด อายุ22-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
-
13/2/2561
พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตเต้าฮวยนมสด (เริ่มงานได้ทันที)!!!!!
10

สาขา

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานด้านการผลิตและแปรรูป (เต้าฮวยนมสด) • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต่ 20-45 ปี • การศึกษา ม.3 ขึน) ไป • สุขภาพ, ร่างกายแข็งแรง สามารถยืนทำงานได้ • ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเองในการทำงาน เช่น ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, โรค ร้ายแรง และโรคติดต่ออื่นๆ • ต้องยืนทำงานตลอด • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ไม่มีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี • พร้อมเริ่มงานทันที เพศไม่จำกัด อายุ20-45 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง305/วัน ระยะเวลาทำงาน8 ชม./วัน
28/2/2561
13/2/2561
แคชเชียร์
2

ม.6

สาขา-ปวส.

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเพศไม่จำกัด อายุ19-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง310/วัน ระยะเวลาทำงาน-
13/03/2561
12/2/2561
จป.วิชาชีพ
1

ป.ตรี

สาขาสาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• รับผิดชอบด้านวางระบบและควบคุมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย(จป.3)และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกฎกระทรวง **สวัสดิการ-ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ประกันสังคมเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน
31 มี.ค.2561
12/2/2561
ช่างไฟฟ้า และ ข่างเชื่อม
2

ปวช.

สาขาไฟฟ้า และ เชื่อม

จบการศึกษา ระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า และ ช่างเชื่อม มีประสบการณ์ในการทำงาน ช่างไฟฟ้าต้องมีใบผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน /เงินเดือนประจำ โอที ค่าอาหาร โบนัสประจำปีเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง น้ำหนักไม่เกิน 70 ค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท ระยะเวลาทำงานจ - ส 08.00 - 17.00
ไม่กำหนด
12/2/2561
โปรแกรมเมอร์
1

ป.ตรี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพศไม่จำกัด อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง13,000 ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
12/03/2561
12/2/2561
ผู้ช่วยธุรการฝ่ายขาย
1

ปวส.

สาขาขึ้นไป การตลาด บัญชี เลขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
12/03/2561
12/2/2561
ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
3

ปวช.-ปวส.

สาขาขึ้นไป ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมหรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
12/03/2561
12/2/2561
พนักงานผู้ช่วยขาย
3

ม.6

สาขา- ป.ตรี

เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม คอมมิชชั่น ประกันอุบัติเหตุ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพศชาย อายุ25-36 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000 ระยะเวลาทำงาน-
12/03/2561
12/2/2561
พนักงานขาย
6

ปวส.-ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม คอมมิชชั่น ประกันอุบัติเหตุ เพศไม่จำกัด อายุ25-36 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง11,000 ระยะเวลาทำงาน-
12/03/2561
12/2/2561
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
1

ม.3

สาขา- ปวส.

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุไม่เกิน 37 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน07.30-17.00 น.
12/03/2561

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน