ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 6268  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
3/1/2557
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี,จุลวิทยา
2

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาตร์เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา

เครื่องแบบ,ข้าวกลางวัน,เบี้ยขยัน,โบนัส ฯลฯเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00
31 ม.ค.2557
3/1/2557
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (QA Section Chief)
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป - สามารถวางแผนงาน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมสำหรับการผลิตได้เป็นอย่างดี - สามารถคิด, วิเคราะห์, แก้ไขปัญหา, พัฒนา ด้านการผลิต คุณภาพ และปริมาณ - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ใช้ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ดีในการสื่อสารเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
31/01/2557
3/1/2557
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Section Chief)
1

ป.ตรี

สาขาาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป - สามารถวางแผนงาน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมสำหรับการผลิตได้เป็นอย่างดี - สามารถคิด, วิเคราะห์, แก้ไขปัญหา, พัฒนา ด้านการผลิต คุณภาพ และปริมาณ - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ใช้ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ดีในการสื่อสารเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
31/01/2557
3/1/2557
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)
1

ป.ตรี

สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัครอย่างน้อย 1 ปี - สามารถสื่อสาร เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - สามารถวางแผนการผลิตและแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต ยอดใช้วัตถุดิบประจำเดือน, ควบคุมและจัดเก็บในคลังสินค้า - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในส่วนของระบบคลังสินค้าเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
31/01/2557
3/1/2557
วิศวกรแผนกผลิต (Process Engineer)
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป - สามารถวางแผนงาน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี - สามารถควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
31/01/2557
3/1/2557
หัวหน้างาน (Line Leader, Group Leader)
10

ม.6

สาขาไม่จำกัดสาขาวิชา

ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก - ควบคุม ตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต - ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในส่วนของการทำงานในแผนกได้ - สามารถเข้ากะกลาคืนเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
31/01/2557
3/1/2557
พนักงานฝ่ายผลิตชาย
หลายอัตรา

ไม่จำกัด

สาขา-

1. สามารถเข้ากะได้ในบางแผนก 2. มีความรับผิดชอบสูง สวัสดิการของบริษัทฯ 1. มีอาหารกลางวันเลี้ยง 2. ชุดฟอร์มพนักงาน 3. เบี้ยขยัน 4. เงินพิเศษ/เงินกองทุน 5. ประกันสังคม 6. มีค่าอาหารกะกลางคืน 7. ส่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด,จัดงานเลี้ยงตามเทศกาล เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน07.00-16.00 น. (เข้ากะบางแผนก)
-
3/1/2557
พนักงานการตลาดประจำสำนักงาน (Sale Support)
4 อัตรา

ป.ตรี

สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1. มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน 2. มีความรับผิดชอบสูง 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการของบริษัทฯ 1. มีอาหารกลางวันเลี้ยง 2. ชุดฟอร์มพนักงาน 3. เบี้ยขยัน 4. เงินพิเศษ/เงินกองทุน 5. ประกันสังคม 6. ส่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด,จัดงานเลี้ยงตามเทศกาล เพศหญิง อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
-
3/1/2557
คนงานรายเดือน (ทำสวน)
1

ไม่จำกัด

สาขาขึ้นไป

-เพศชาย อายุ25-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
03/02/2557
3/1/2557
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2

ไม่จำกัด

สาขาขึ้นไป

-เพศชาย อายุ20-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,500 ระยะเวลาทำงาน-
03/02/2557
3/1/2557
พนักงานล้างรถ
1

ม.6

สาขาขึ้นไป

สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง-- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
02/02/2557
3/1/2557
พนักงานขาย
2

ปวช.

สาขา- ป.ตรี

สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต มีประสบการณ์และความรู้พิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
02/02/2557
3/1/2557
ช่างยนต์
1

ปวช.

สาขา- ป.ตรี

สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต มีประสบการณ์และความรู้พิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
02/02/2557

<<--

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน