>> นายจ้างเข้าสู่ระบบ <<

username
password

>> ลงทะเบียน <<

 

นายจ้างท่านใดที่ยังไม่มี username และ password สามารถลงทะเบียน และรอการแจ้ง password  ทาง E-mail 
จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

ระเบียบการและขั้นตอนการลงทะเบียนนายจ้างทางอินเตอร์เน็ต


1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกช่อง และตรงตามความเป็นจริง

2. ส่งหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

     กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ หรือ นิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
    - สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจในการลงนาม

     กรณีบุคคลธรรดา
     -  สำเนาบัตประจำตัวประชาชน
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน

"หากไม่ส่งหลักฐาน จะไม่ได้รับการพิจารณาการให้รหัสผ่าน"


โดยส่งหลักฐานมาทางโทรสาร (Fax) โทร. 0-5325-543-4
หรือ อี-เมล์   e-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com

3. สำนักงานจัดหางานได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบแล้ว จะอนุญาตให้ใช้ระบบได้ โดยส่ง username และ password ผ่านทาง อี-เมล์ของท่าน

4. ตำแหน่งงานที่แจ้งไว้นั้นจะต้องเป็น ตำแหน่งงานที่รับสมัคร เพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานของตนเท่านั้น

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe