:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

นางสมบูรณ์ แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

ดูรายละเอียด...

 

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ดูรายละเอียด...

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail
:lpndoe@gmail.com