โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

งานบริหารทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางสาวสุธีรา  วัฒนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ

 

นายสมัย  อ่อนบัวขาว
พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

 

 

นางสาวเบญจวรรณ  กันทะวันนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี

 

 

 

นายณรงค์   กาวารี
พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ


 

 

นางสาวพยุดา  ถาพยอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี

 


 

นายพิศาล ศรีวงค์
พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe