:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

โครงสร้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

นางสาวอวยพร  นันไชยกา
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ

นางสมบูรณ์  แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าว


นางสมบูรณ์  แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 


นางสาวจันทนิภา ศรีวิชัย
นักวิชาการแรงงาน

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 


นางสาววนิดา     ผิวหม้าย
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นายสายัณห์   สมพิงค์
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นางสาวภัทราภรณ์ วีบุตร
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางสาวพยุดา  ถาพยอม
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
งานควบคุมการทำงานของคนตางด้าว

 


งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ


นายพาณุ พิทักษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นายธนกร  กาวารี
นักวิชาการแรงงาน

โครงการมีงานทำนำชุมชนแข้มแข็ง

งานแนะแนวอาชีพ


นางสาวกิ่งกรานต์  แสนศิริ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 


น.ส พรรณทิยา  ถานะวุฒิพงษ์
นักวิชาการแรงงาน
งานแนะแนวอาชีพ

" ศูนย์ตรีเทพเพื่อการมีงานทำฯ "


นายสิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ
นักแนะแนวอาชีพ


นางสาวพุทธิรักษ์ ห้วยลึก
นักแนะแนวอาชีพ

นางประภานิช หมื่นไชย
โครงการผู้สูงอายุภาครัฐ

งานจัดหางานในประเทศ


นางสาวกิ่งกรานต์  แสนศิริ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 


นางนิลวรรณ มโนชัย
นักวิชาการแรงงาน
งานจัดหางานในประเทศนายอัศดาวุฒิ เครืออุ่น
นักวิชาการแรงงาน
โครงการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ


นางสาวจิราพร   อุ่นตั้ง
นักวิชาการแรงงาน
โครงการคนพิการภาครัฐ

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail
:lpndoe@gmail.com,lpn@doe.go.th