โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

นายคมสัน พัวศรีพันธุ์
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ

นางสมบูรณ์  แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าว


นางสมบูรณ์  แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 


นางสาวจันทนิภา ศรีวิชัย
นักวิชาการแรงงาน

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 


นางสาววนิดา     ผิวหม้าย
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นายสายัณห์   สมพิงค์
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นางสาวภัทราภรณ์ วีบุตร
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางสาวพยุดา  ถาพยอม
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
งานควบคุมการทำงานของคนตางด้าว

 


งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ


 

 

 

 

 

 

นายธนกร  กาวารี
นักวิชาการแรงงาน

โครงการมีงานทำนำชุมชนแข้มแข็ง

งานแนะแนวอาชีพ


นางสาวกิ่งกรานต์  แสนศิริ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายสิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ
นักแนะแนวอาชีพ


นางสาวพุทธิรักษ์ ห้วยลึก
นักแนะแนวอาชีพ

นางประภานิช หมื่นไชย
โครงการผู้สูงอายุภาครัฐ

งานจัดหางานในประเทศ


นางสาวกิ่งกรานต์  แสนศิริ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 


นางนิลวรรณ มโนชัย
นักวิชาการแรงงาน
งานจัดหางานในประเทศ


 

 

 

 

 

 

 
นางสาวจิราพร   อุ่นตั้ง
นักวิชาการแรงงาน
โครงการคนพิการภาครัฐ

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe