:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


 

รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

นางสมบูรณ์ แก้วลังกา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าวและงานคุ้มครองคนหางาน


นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานควบคุมการทำงานของแรงานต่างด้าว และงานคุ้มครองคนหางาน


นางสาวชนันยา วงค์สมศักดิ์
นักวิชาการแรงงาน

งานคุ้มครองคนหางาน


นางสาววนิดา  ผิวหม้าย
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นายสายัณห์ สมพิงค์
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา วีจันทร์
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 

งานแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ


นางพรรณทิยา แหล่งหล้า
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ


นางนิลวรรณ มโนชัย
นักวิชาการแรงงาน
งานแนะแนวอาชีพ


นายสิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ
นักแนะแนวอาชีพ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร


นางสาวเอมวิกา วิญญาปา
นักแนะแนวอาชีพ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร


นางจันทนา อุตรศักดิ์
โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ


นางพรรณฑิยา แหล่งหล้า
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ


นายธนกร กาวารี
นักวิชาการแรงงาน
งานจัดหางานในประเทศ


นางสาวจิราพร อุ่นตั้ง
นักวิชาการแรงงาน
โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ


นางสาวศิริรัตน์ แก้วสัก
นักวิชาการแรงงาน
โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศนักวิชาการแรงงาน

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail
:lpndoe@gmail.com,lpn@doe.go.th