:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน


 

นางธนพร สุวรรณโณ
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ

นางสาวอมรรัตน์ บุญนายืน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าว


นางสาวอมรรัตน์ บุญนายืน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้างานควบคุมการทำงานของแรงานต่างด้าว


นางสาวจันทนิภา ศรีวิชัย
นักวิชาการแรงงาน

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นางสาววนิดา  ผิวหม้าย
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นายสายัณห์ สมพิงค์
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว


นางสาวอภิญญา บังเมฆ
เจ้าพนักงานแรงงาน
งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

 

งานแนะแนวอาชีพฯและงานคุ้มครองคนหางาน


นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯและงานคุ้มครองคนหางาน


นางสาวชนันยา วงค์สมศักดิ์
นักวิชาการแรงงาน
งานแนะแนวอาชีพและงานคุ้มครองคนหางาน


นายสิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ
นักแนะแนวอาชีพ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร


นางสาวเอมวิกา วิญญาปา
นักแนะแนวอาชีพ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร


นางประภานิช หมื่นไชย
โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ


นางพรรณฑิยา แหล่งหล้า
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ


นางนิลวรรณ มโนชัย
นักวิชาการแรงงาน
งานจัดหางานในประเทศ


นายธนกร กาวารี
นักวิชาการแรงงาน
งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ


นางสาวศิริรัตน์ แก้วสัก
นักวิชาการแรงงาน
โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ


นางสาวจิราพร อุ่นตั้ง
นักวิชาการแรงงาน
โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail
:lpndoe@gmail.com,lpn@doe.go.th