สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การลงทะเบียนสมัครงาน Online สำหรับผู้พิการ

 ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน
  **
ชื่อ
นาย  นาง  นางสาว    **
นามสกุล
  **
ที่อยู่ เลขที่
 **   หมู่   **
ซอย    ถนน
ตำบล
  **
อำเภอ
  **
จังหวัด
  **
รหัสไปรษณีย์
  **
เบอร์โทรศัพท์
  **
อี-เมล์
สถานที่ใกล้เคียง
วันเกิด  **
  เดือน    พ.ศ.   อายุ    ปี
ศาสนา
จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  **
สถาานภาพ
    สถานภาพทางทหาร 
ส่วนสูง
  ซ.ม.        น้ำหนัก ก.ก.

* ความพิการ *
การมองเห็น
การได้ยินหรือการสื่อความหมาย
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สติปัญญาหรือการเรียนรู้

ระดับความพิการ    
ลักษณะความพิการ 

เลขทะเบียนผู้พิการ 

   
 ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ 1
  **
ตำแหน่งที่ 2
ตำแหน่งที่ 3
  ข้อมูลการศึกษา (เรียงจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับครั้งสุดท้าย)
1. ชื่อสถานศึษา
  **
ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร
  **
แผนก / สาขา
  **
ปีที่จบ
  **
เกรดเฉลี่ย
  **
2. ชื่อสถานศึษา
ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร
แผนก / สาขา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
3. ชื่อสถานศึษา
ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร
แผนก / สาขา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
  ความรู้ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ 
สามารถ   
พิมพ์ดีด
ไทย
อังกฤษ
ไทย + อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
ได้
ไม่ได้
ถ้าได้โปรแกรม
ขับขี่ยานพาหนะ
รถยนต์
จักรยานยนต์
รถยนต์ + จักรยานยนต์
ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์
จักรยานยนต์
รถยนต์ + จักรยานยนต์
อื่น ๆ ระบุ
  การฝึกอาชีพอื่น ๆ
ประเภทอาชีพ
ระยะเวลาที่ฝึก (ปี/เดือน) วันที่จบการฝึก
  ประวัติการทำงาน (กรอกเฉพาะที่สำคัญ) เรียงลำดับจากครั้งสุดท้าย
ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่ง ระยะเวลา ค่าจ้างสุดท้าย

อัตราค่าจ้างที่ต้องการ  ต่อ    **

ช่วงเวลาการทำงาน 

ถ้าไม่ได้รับบรรจุงานมีความประสงค์ ขอรับการสงเคราะห์ ประกอบอาชีพอิสระ รองาน

ต้องการฝึกอาชีพหลักสูตร

ระยะเวลาในการหางานทำถึงวันลงทะเบียนสมัครงาน 

วันลงทะเบียน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe