ข่าวที่ 36/2558
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558
       
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนจัดประกวดราคาซื้อนาพาหนะหรือรถยนต์  
     
        สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จัดประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) โดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
        โดยจะทำการประกวดราคายานพาหนะรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558--
 
        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ===>http://www.lpndoe.com/doc/lpn2.pdf

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com