ข่าวที่ 7/2561
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
       
รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจฯ  
     
        ประกาศ!! สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
 
        สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการที่มีความประสงค์เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน สามารถติดต่อและขอยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เลขที่ 201 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 - 510690 – 5 --
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com